CGA 系列, 车载等级, 一般 Datasheet by TDK Corporation

View All Related Products | Download PDF Datasheet
@TDK "a"...
September 2020
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
积层贴片陶瓷片式电容器
CGA1 0603 [0201 inch]
CGA2 1005 [0402 inch]
CGA3 1608 [0603 inch]
CGA4 2012 [0805 inch]
CGA5 3216 [1206 inch]
CGA6 3225 [1210 inch]
CGA8 4532 [1812 inch]
CGA9 5750 [2220 inch]
* 表示尺寸代码JIS[EIA]
车载等级, 一般 Up to 75V) 
CGA系列
@TDK 2012 12
(2/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
使用注意事项
在使用本产品前,请务必随附采购规格书。
安全注意事项
使用本产品时,请注意安全事项。
1. 本目录中的产品 , 被装载到汽车上或车载产品 , 按照本目录中记载的范围、条件,可使用在汽车标准用途中另外,包含本产品的该汽车
或车用产品,应以通常的操作、使用方法来运用。
汽车以外、对于需要高度安全性和可靠性的,或者设备的故障,误动作,运转不良可能会给人的生命,身体及财产等造成损害,以及有
可能产生莫大社会影响的以下用途 (以下称 定用途 )中的适用性,性能发挥,品质,本公司不予保证。
因用于超过本目录所规定的范围、条件,或用于其他特定用途而产生损失、伤害等情况,我司恕不承担责任,请谅解。客户预定在本产
品目录的范围,条件之外,或者在特定用途中使用时,请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求,一起协商不同于本产品目
录中所记载的使用用途。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (电车,船舶等)
(3) 医疗设备 (除 《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外)
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备 
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,在对使用本产品的设备进行设计时,请根据该设备的使用用途及状态确保保护电路及装置,并设置备份电路。
另外,虽然本产品目录中记载的产品是设想在上述汽车或车用产品上使用的,但我们也不会禁止其使用在不要求类似汽车等级的高安全
性和信赖性,或对生命、身体、财产,及对社会造成影响较小的一般电子设备的应用情形。因此,本产品目录中记载的产品可应用一般
电子设备的通用标准,当以通常的操作、使用方法来使用一般电子设备时,关于其使用也适用本共通使用注意事项。
2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品,本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的交货规格书。在选用产品时,建议签定交货规格
书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时,有时会被归为外汇及外贸管理法中规定的管制货物等。在这种情况下,需要有依据该法规定的
出口许可。
5. 关于本产品目录的内容,未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时,本公司对此将不承担责任。并且,本公司
不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。
注意 : 伴随网站的更新,由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要,20131月开始,TDK将在产品目录中使用新型号。
新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用,但不适用于OEM订购。
目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号(内部控制编号)不同,请注意。
详细信息请联系当地TDK销售代表。
(例)
产品目录发行日期 目录型号 交货型号(交货标签上的标识)
2012 12 月以前 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103JT000N
2013 1 月及以后 C1608C0G1E103J080AA C1608C0G1E103JT000N
@TD afifié
(3/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
CGA 系列
一般 (Up to 75V)
Type: CGA1/0603 [0201 inch]CGA2/1005 [0402 inch]CGA3/1608 [0603 inch]
CGA4/2012 [0805 inch]CGA5/3216 [1206 inch]CGA6/3225 [1210 inch]
CGA8/4532 [1812 inch]CGA9/5750 [2220 inch]
系列概要
TDK积层陶瓷贴片电容器的车载等级CGA系列,是由诱电体材料以及内部电极、导电材料相互积层的表面贴装 SMD)产品。单片式结构保证
优异的机械强度和高可靠性。
又因其简单的构造,跟其他种类电容相比具有更低的ESRESL,频率特性良好。目前可以做到47µF的最大电容值,满足薄膜电容和电解电容的
容量领域。
特点
单片式结构保证优异的机械强度和高可靠性。
由于 ESRESL 低,频率特性良好,更有利于设计与理论值的相近的回
路。
ESR带来的低自发热,可以耐更高的纹波电流。
无极性。
符合AEC-Q200车载标准。
应用
所有车载用电子机器 (引擎控制单元,传感器模块,池线等)
共振回路 (C0G)
要求高信赖性的装置
形状与尺寸 产品构造图
尺寸公差是代表价值。
W
T
L
G
B
L
W
T
B
G
᎐࿒٣ޡ
᎐࿒ଔޡ
᎐࿒ࡴޡ
ޤᏊଔޡ
ޤᏊৱ઩
Sn
Ni
Cu
诱电体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计,
拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。
Dimensions in mm
Type L W T B G
CGA1 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 0.10 min. 0.20 min.
CGA2 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0.10 min. 0.30 min.
CGA3 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.20 min. 0.30 min.
CGA4 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 0.20 min. 0.50 min.
CGA5 3.20±0.20 1.60±0.20 1.60±0.20 0.20 min. 1.00 min.
CGA6 3.20±0.40 2.50±0.30 2.50±0.30 0.20 min.
CGA8 4.50±0.40 3.20±0.40 2.50±0.30 0.20 min.
CGA9 5.70±0.40 5.00±0.40 2.50±0.30 0.20 min.
REACH
SVHC-Free
Lead
Free
RoHS
Pb
Halogen
Free
Br
Cl
nG X7T
(4/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
目录型号的识别法
(1)系列名称
(2)尺寸 L x W (mm)
(3)厚度代码
(4)寿命试验的电压条件
(5)温度特性
(6)额定电压(DC)
(7)标称电容(pF)
电容量以pF(微微法拉)为单位,并用三个文字表示。最初两个文字
表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数
字后的零的个数。含有小数点时用R表示。
(例)0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2µF
(8)电容容差
(9)厚度
(10)包装形式
(11)特殊指定代码
CGA 5 L 1 X7T 0G 476 M 160 A C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
代码 EIA 长度 宽度 端子宽度
1 CC0201 0.60 0.30 0.10
2 CC0402 1.00 0.50 0.10
3 CC0603 1.60 0.80 0.20
4 CC0805 2.00 1.25 0.20
5 CC1206 3.20 1.60 0.20
6 CC1210 3.20 2.50 0.20
8 CC1812 4.50 3.20 0.20
9 CC2220 5.70 5.00 0.20
代码 产品厚度
A 0.30 mm
B0.50 mm
C0.60 mm
E0.80 mm
F0.85 mm
H1.15 mm
J1.25 mm
L1.60 mm
M2.00 mm
N2.30 mm
P2.50 mm
Q2.80 mm
R3.20 mm
代码 条件
11 × R.V.
22 × R.V.
3 1.5 × R.V.
温度特性 温度系数或
电容变化率 温度范围
C0G 0±30 ppm/°C –55 to +125°C
X5R ±15% –55 to +85°C
X7R ±15% –55 to +125°C
X7S±22% –55 to +125°C
X7T +22,-33% –55 to +125
代码 电压 (DC
0G 4V
0J 6.3V
1A 10V
1C 16V
1E 25V
1V 35V
1H 50V
1N 75V
代码 容差
C ±0.25pF
D ±0.50pF
5%
K ±10%
M ±20%
代码 产品厚度
030 0.30 mm
050 0.50 mm
060 0.60 mm
080 0.80 mm
085 0.85 mm
115 1.15 mm
125 1.25 mm
160 1.60 mm
200 2.00 mm
230 2.30 mm
250 2.50 mm
280 2.80 mm
320 3.20 mm
代码 形式
A178mm卷筒、 4mm间距
B178mm卷筒、 2mm间距
K178mm卷筒、 8mm间距
代码 内容
A,B,C 本公司内部管理符号
@TDK
(5/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.30mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-12 以后的静电容量范围表。
电容范围图 CGA1/0603 [0201 inch]
电容 C0G X7R X7T
(pF) 代码 1H
(50V)
1E
(25V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
0G
(4V)
1010
1.5 1R5
2020
2.2 2R2
3030
3.3 3R3
4040
4.7 4R7
5050
6060
6.8 6R8
7070
8080
9090
10 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 390
47 470
56 560
68 680
82 820
100 101
150 151
220 221
330 331
470 471
680 681
1,000 102
1,500 152
2,200 222
3,300 332
4,700 472
6,800 682
10,000 103
100,000 104
@TDK
(6/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.50mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照 P-12 以后的静电容量范围表。
电容范围图 CGA2/1005 [0402 inch]
电容 C0G X5R X7R X7SX7T
(pF) 代码 1H
(50V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0G
(4V)
1 010
1.5 1R5
2 020
2.2 2R2
3 030
3.3 3R3
4 040
4.7 4R7
5 050
6 060
6.8 6R8
7 070
8 080
9 090
10 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 390
47 470
56 560
68 680
82 820
100 101
120 121
150 151
180 181
220 221
270 271
330 331
390 391
470 471
560 561
680 681
820 821
1,000 102
1,500 152
2,200 222
3,300 332
4,700 472
6,800 682
10,000 103
15,000 153
22,000 223
33,000 333
47,000 473
68,000 683
100,000 104
150,000 154
220,000 224
330,000 334
470,000 474
1,000,000 105
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品
@TDK
(7/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.80mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch]
电容 C0G X5R X7R
(pF) 代码 1H
(50V)
1H
(50V)
1H
(50V)
1010
1.5 1R5
2020
2.2 2R2
3030
3.3 3R3
4040
4.7 4R7
5050
6060
6.8 6R8
7070
8080
9090
10 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 390
47 470
56 560
68 680
82 820
100 101
120 121
150 151
180 181
220 221
270 271
330 331
390 391
470 471
560 561
680 681
820 821
1,000 102
1,200 122
1,500 152
1,800 182
2,200 222
2,700 272
3,300 332
3,900 392
4,700 472
5,600 562
6,800 682
8,200 822
10,000 103
15,000 153
22,000 223
33,000 333
47,000 473
68,000 683
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
@TDK
(8/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.80mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
电容范围图 CGA3/1608 [0603 inch]
电容 X5R X7R X7SX7T
(pF) 代码 1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
0J
(6.3V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0G
(4V)
0G
(4V)
100,000 104
150,000 154
220,000 224
330,000 334
470,000 474
680,000 684
1,000,000 105
1,500,000 155
2,200,000 225
3,300,000 335
4,700,000 475
10,000,000 106
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
.AAVTDK
(9/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.60 mm 0.85 mm 1.25 mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
电容范围图 CGA4/2012 [0805 inch]
电容 C0G X5R X7R X7SX7T
(pF) 代码 1H
(50V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1,000 102
1,200 122
1,500 152
1,800 182
2,200 222
2,700 272
3,300 332
3,900 392
4,700 472
5,600 562
6,800 682
8,200 822
10,000 103
15,000 153
22,000 223
33,000 333
100,000 104
150,000 154
220,000 224
330,000 334
470,000 474
680,000 684
1,000,000 105
1,500,000 155
2,200,000 225
3,300,000 335
4,700,000 475
6,800,000 685
10,000,000 106
22,000,000 226
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
.AAVTDK
(10/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 0.60 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.60 mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
标准厚度 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
电容范围图 CGA5/3216 [1206 inch]
电容 C0G X5R X7R X7SX7T
(pF) 代码 1H
(50V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
0J
(6.3V)
1A
(10V)
0G
(4V)
4,700 472
5,600 562
6,800 682
8,200 822
10,000 103
15,000 153
22,000 223
33,000 333
47,000 473
68,000 683
100,000 104
470,000 474
680,000 684
1,000,000 105
1,500,000 155
2,200,000 225
3,300,000 335
4,700,000 475
6,800,000 685
10,000,000 106
15,000,000 156
22,000,000 226
47,000,000 476
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
电容范围图 CGA6/3225 [1210 inch]
电容 C0G X7R X7S
(pF) 代码 1H
(50V)
1N
(75V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1H
(50V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
22,000 223
33,000 333
47,000 473
68,000 683
100,000 104
1,000,000 105
1,500,000 155
2,200,000 225
3,300,000 335
4,700,000 475
6,800,000 685
10,000,000 106
15,000,000 156
22,000,000 226
33,000,000 336
47,000,000 476
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
.AAVTDK
(11/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
标准厚度 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
标准厚度 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm
■关于产品厚度,静电容量公差等详细信息,请参照P-12以后的静电容量范围表
电容范围图 CGA8/4532 [1812 inch]
电容 C0G X7R
(pF) 代码 1H
(50V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
47,000 473
68,000 683
100,000 104
150,000 154
220,000 224
1,500,000 155
2,200,000 225
3,300,000 335
4,700,000 475
6,800,000 685
10,000,000 106
15,000,000 156
22,000,000 226
33,000,000 336
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
电容范围图 CGA9/5750 [2220 inch]
电容 X7R
(pF) 代码 1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
4,700,000 475
6,800,000 685
10,000,000 106
15,000,000 156
22,000,000 226
47,000,000 476
灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
| Ed: 50v Ed: 25v
(12/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性C0G (–55 to +125°C0±30ppm/°C)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc25V
1pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H010C030BA CGA1A2C0G1E010C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H010C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H010C080AA
1.5pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H1R5C030BA CGA1A2C0G1E1R5C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H1R5C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H1R5C080AA
2pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H020C030BA CGA1A2C0G1E020C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H020C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H020C080AA
2.2pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H2R2C030BA CGA1A2C0G1E2R2C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H2R2C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H2R2C080AA
3pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H030C030BA CGA1A2C0G1E030C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H030C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H030C080AA
3.3pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H3R3C030BA CGA1A2C0G1E3R3C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H3R3C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H3R3C080AA
4pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H040C030BA CGA1A2C0G1E040C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H040C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H040C080AA
4.7pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H4R7C030BA CGA1A2C0G1E4R7C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H4R7C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H4R7C080AA
5pF
0603 0.30±0.03 ±0.25pF CGA1A2C0G1H050C030BA CGA1A2C0G1E050C030BA
1005 0.50±0.05 ±0.25pF CGA2B2C0G1H050C050BA
1608 0.80±0.10 ±0.25pF CGA3E2C0G1H050C080AA
6pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H060D030BA CGA1A2C0G1E060D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H060D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H060D080AA
6.8pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H6R8D030BA CGA1A2C0G1E6R8D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H6R8D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H6R8D080AA
7pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H070D030BA CGA1A2C0G1E070D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H070D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H070D080AA
8pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H080D030BA CGA1A2C0G1E080D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H080D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H080D080AA
9pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H090D030BA CGA1A2C0G1E090D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H090D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H090D080AA
10pF
0603 0.30±0.03 ±0.50pF CGA1A2C0G1H100D030BA CGA1A2C0G1E100D030BA
1005 0.50±0.05 ±0.50pF CGA2B2C0G1H100D050BA
1608 0.80±0.10 ±0.50pF CGA3E2C0G1H100D080AA
12pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H120J030BA CGA1A2C0G1E120J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H120J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H120J080AA
15pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H150J030BA CGA1A2C0G1E150J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H150J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H150J080AA
18pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H180J030BA CGA1A2C0G1E180J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H180J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H180J080AA
22pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H220J030BA CGA1A2C0G1E220J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H220J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H220J080AA
27pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H270J030BA CGA1A2C0G1E270J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H270J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H270J080AA
33pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H330J030BA CGA1A2C0G1E330J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H330J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H330J080AA
39pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H390J030BA CGA1A2C0G1E390J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H390J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H390J080AA
47pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H470J030BA CGA1A2C0G1E470J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H470J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H470J080AA
| Ed: 50v Ed: 25v
(13/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性C0G (–55 to +125°C0±30ppm/°C)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc25V
56pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H560J030BA CGA1A2C0G1E560J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H560J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H560J080AA
68pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H680J030BA CGA1A2C0G1E680J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H680J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H680J080AA
82pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H820J030BA CGA1A2C0G1E820J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H820J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H820J080AA
100pF
0603 0.30±0.03 ±5% CGA1A2C0G1H101J030BA CGA1A2C0G1E101J030BA
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H101J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H101J080AA
120pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H121J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H121J080AA
150pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H151J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H151J080AA
180pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H181J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H181J080AA
220pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H221J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H221J080AA
270pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H271J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H271J080AA
330pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H331J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H331J080AA
390pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H391J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H391J080AA
470pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H471J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H471J080AA
560pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H561J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H561J080AA
680pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H681J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H681J080AA
820pF 1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H821J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H821J080AA
1nF
1005 0.50±0.05 ±5% CGA2B2C0G1H102J050BA
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H102J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H102J060AA
1.2nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H122J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H122J060AA
1.5nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H152J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H152J060AA
1.8nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H182J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H182J060AA
2.2nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H222J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H222J060AA
2.7nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H272J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H272J060AA
3.3nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H332J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H332J060AA
3.9nF 1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H392J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H392J060AA
4.7nF
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H472J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H472J060AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H472J060AA
5.6nF
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H562J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H562J060AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H562J060AA
6.8nF
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H682J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H682J060AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H682J060AA
8.2nF
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H822J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H822J060AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H822J060AA
10nF
1608 0.80±0.10 ±5% CGA3E2C0G1H103J080AA
2012 0.60±0.15 ±5% CGA4C2C0G1H103J060AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H103J060AA
15nF 2012 0.85±0.15 ±5% CGA4F2C0G1H153J085AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H153J060AA
@TDK Eda 50v
(14/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性C0G (–55 to +125°C0±30ppm/°C)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V
22nF
2012 1.25±0.20 ±5% CGA4J2C0G1H223J125AA
3216 0.60±0.15 ±5% CGA5C2C0G1H223J060AA
3225 1.25±0.20 ±5% CGA6J2C0G1H223J125AA
33nF
2012 1.25±0.20 ±5% CGA4J2C0G1H333J125AA
3216 0.85±0.15 ±5% CGA5F2C0G1H333J085AA
3225 1.60±0.20 ±5% CGA6L2C0G1H333J160AA
47nF
3216 1.15±0.15 ±5% CGA5H2C0G1H473J115AA
3225 2.00±0.20 ±5% CGA6M2C0G1H473J200AA
4532 1.60±0.20 ±5% CGA8L2C0G1H473J160KA
68nF
3216 1.60±0.20 ±5% CGA5L2C0G1H683J160AA
3225 2.00±0.20 ±5% CGA6M2C0G1H683J200AA
4532 1.60±0.20 ±5% CGA8L2C0G1H683J160KA
100nF
3216 1.60±0.20 ±5% CGA5L2C0G1H104J160AA
3225 2.50±0.30 ±5% CGA6P2C0G1H104J250AA
4532 2.00±0.20 ±5% CGA8M2C0G1H104J200KA
150nF 4532 2.50±0.30 ±5% CGA8P2C0G1H154J250KA
220nF 4532 3.20±0.30 ±5% CGA8R2C0G1H224J320KA
| Ed: 50v Ed: 35v Ed: 25v
(15/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X5R (–55 to +85°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc35V 额定电压 Edc25V
220pF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H221K050BA
±20% CGA2B2X5R1H221M050BA
330pF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H331K050BA
±20% CGA2B2X5R1H331M050BA
470pF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H471K050BA
±20% CGA2B2X5R1H471M050BA
680pF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H681K050BA
±20% CGA2B2X5R1H681M050BA
1nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H102K050BA
±20% CGA2B2X5R1H102M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H102K080AA
±20% CGA3E2X5R1H102M080AA
1.5nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H152K050BA
±20% CGA2B2X5R1H152M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H152K080AA
±20% CGA3E2X5R1H152M080AA
2.2nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H222K050BA
±20% CGA2B2X5R1H222M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H222K080AA
±20% CGA3E2X5R1H222M080AA
3.3nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H332K050BA
±20% CGA2B2X5R1H332M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H332K080AA
±20% CGA3E2X5R1H332M080AA
4.7nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H472K050BA
±20% CGA2B2X5R1H472M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H472K080AA
±20% CGA3E2X5R1H472M080AA
6.8nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1H682K050BA
±20% CGA2B2X5R1H682M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H682K080AA
±20% CGA3E2X5R1H682M080AA
10nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H103K050BB CGA2B3X5R1V103K050BB CGA2B2X5R1E103K050BA
±20% CGA2B3X5R1H103M050BB CGA2B3X5R1V103M050BB CGA2B2X5R1E103M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H103K080AA
±20% CGA3E2X5R1H103M080AA
15nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H153K050BB CGA2B3X5R1V153K050BB CGA2B2X5R1E153K050BA
±20% CGA2B3X5R1H153M050BB CGA2B3X5R1V153M050BB CGA2B2X5R1E153M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H153K080AA
±20% CGA3E2X5R1H153M080AA
22nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H223K050BB CGA2B3X5R1V223K050BB CGA2B2X5R1E223K050BA
±20% CGA2B3X5R1H223M050BB CGA2B3X5R1V223M050BB CGA2B2X5R1E223M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H223K080AA
±20% CGA3E2X5R1H223M080AA
33nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H333K050BB CGA2B3X5R1V333K050BB CGA2B2X5R1E333K050BA
±20% CGA2B3X5R1H333M050BB CGA2B3X5R1V333M050BB CGA2B2X5R1E333M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H333K080AA
±20% CGA3E2X5R1H333M080AA
47nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H473K050BB CGA2B3X5R1V473K050BB CGA2B2X5R1E473K050BA
±20% CGA2B3X5R1H473M050BB CGA2B3X5R1V473M050BB CGA2B2X5R1E473M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H473K080AA
±20% CGA3E2X5R1H473M080AA
68nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H683K050BB CGA2B3X5R1V683K050BB CGA2B3X5R1E683K050BB
±20% CGA2B3X5R1H683M050BB CGA2B3X5R1V683M050BB CGA2B3X5R1E683M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H683K080AA
±20% CGA3E2X5R1H683M080AA
100nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X5R1H104K050BB CGA2B3X5R1V104K050BB CGA2B3X5R1E104K050BB
±20% CGA2B3X5R1H104M050BB CGA2B3X5R1V104M050BB CGA2B3X5R1E104M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1H104K080AA CGA3E2X5R1E104K080AA
±20% CGA3E2X5R1H104M080AA CGA3E2X5R1E104M080AA
150nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H154K080AB CGA3E3X5R1V154K080AB CGA3E2X5R1E154K080AA
±20% CGA3E3X5R1H154M080AB CGA3E3X5R1V154M080AB CGA3E2X5R1E154M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1H154K125AA
±20% CGA4J2X5R1H154M125AA
| Ed: 50v Eac 35v Eac 25v
(16/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X5R (–55 to +85°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc35V 额定电压 Edc25V
220nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H224K080AB CGA3E3X5R1V224K080AB CGA3E2X5R1E224K080AA
±20% CGA3E3X5R1H224M080AB CGA3E3X5R1V224M080AB CGA3E2X5R1E224M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1H224K125AA
±20% CGA4J2X5R1H224M125AA
330nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H334K080AB CGA3E3X5R1V334K080AB CGA3E3X5R1E334K080AB
±20% CGA3E3X5R1H334M080AB CGA3E3X5R1V334M080AB CGA3E3X5R1E334M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1H334K125AA
±20% CGA4J2X5R1H334M125AA
470nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H474K080AB CGA3E3X5R1V474K080AB CGA3E3X5R1E474K080AB
±20% CGA3E3X5R1H474M080AB CGA3E3X5R1V474M080AB CGA3E3X5R1E474M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H474K125AB CGA4J3X5R1V474K125AB CGA4J2X5R1E474K125AA
±20% CGA4J3X5R1H474M125AB CGA4J3X5R1V474M125AB CGA4J2X5R1E474M125AA
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X5R1H474K160AA
±20% CGA5L2X5R1H474M160AA
680nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H684K080AB CGA3E3X5R1V684K080AB CGA3E3X5R1E684K080AB
±20% CGA3E3X5R1H684M080AB CGA3E3X5R1V684M080AB CGA3E3X5R1E684M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H684K125AB CGA4J3X5R1V684K125AB CGA4J2X5R1E684K125AA
±20% CGA4J3X5R1H684M125AB CGA4J3X5R1V684M125AB CGA4J2X5R1E684M125AA
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X5R1H684K160AA
±20% CGA5L2X5R1H684M160AA
1µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X5R1H105K080AB CGA3E3X5R1V105K080AB CGA3E3X5R1E105K080AB
±20% CGA3E3X5R1H105M080AB CGA3E3X5R1V105M080AB CGA3E3X5R1E105M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H105K125AB CGA4J3X5R1V105K125AB CGA4J2X5R1E105K125AA
±20% CGA4J3X5R1H105M125AB CGA4J3X5R1V105M125AB CGA4J2X5R1E105M125AA
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X5R1H105K160AA
±20% CGA5L2X5R1H105M160AA
1.5µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H155K125AB CGA4J3X5R1V155K125AB CGA4J3X5R1E155K125AB
±20% CGA4J3X5R1H155M125AB CGA4J3X5R1V155M125AB CGA4J3X5R1E155M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H155K160AB CGA5L3X5R1V155K160AB CGA5L2X5R1E155K160AA
±20% CGA5L3X5R1H155M160AB CGA5L3X5R1V155M160AB CGA5L2X5R1E155M160AA
2.2µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H225K125AB CGA4J3X5R1V225K125AB CGA4J3X5R1E225K125AB
±20% CGA4J3X5R1H225M125AB CGA4J3X5R1V225M125AB CGA4J3X5R1E225M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H225K160AB CGA5L3X5R1V225K160AB CGA5L2X5R1E225K160AA
±20% CGA5L3X5R1H225M160AB CGA5L3X5R1V225M160AB CGA5L2X5R1E225M160AA
3.3µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H335K125AB CGA4J3X5R1V335K125AB CGA4J3X5R1E335K125AB
±20% CGA4J3X5R1H335M125AB CGA4J3X5R1V335M125AB CGA4J3X5R1E335M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H335K160AB CGA5L3X5R1V335K160AB CGA5L2X5R1E335K160AA
±20% CGA5L3X5R1H335M160AB CGA5L3X5R1V335M160AB CGA5L2X5R1E335M160AA
4.7µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1H475K125AB CGA4J3X5R1V475K125AB CGA4J3X5R1E475K125AB
±20% CGA4J3X5R1H475M125AB CGA4J3X5R1V475M125AB CGA4J3X5R1E475M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H475K160AB CGA5L3X5R1V475K160AB CGA5L2X5R1E475K160AA
±20% CGA5L3X5R1H475M160AB CGA5L3X5R1V475M160AB CGA5L2X5R1E475M160AA
6.8µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H685K160AB CGA5L3X5R1V685K160AB CGA5L3X5R1E685K160AB
±20% CGA5L3X5R1H685M160AB CGA5L3X5R1V685M160AB CGA5L3X5R1E685M160AB
10µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X5R1H106K160AB CGA5L3X5R1V106K160AB CGA5L3X5R1E106K160AB
±20% CGA5L3X5R1H106M160AB CGA5L3X5R1V106M160AB CGA5L3X5R1E106M160AB
| Ed: mv Ed: mv 135m; 53v
(17/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
 
电容范围表 温度特性X5R (–55 to +85°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc16V 额定电压 Edc10V 额定电 Edc6.3V
33nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1C333K050BA
±20% CGA2B2X5R1C333M050BA
47nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1C473K050BA
±20% CGA2B2X5R1C473M050BA
68nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1C683K050BA
±20% CGA2B2X5R1C683M050BA
100nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X5R1C104K050BA CGA2B2X5R1A104K050BA
±20% CGA2B2X5R1C104M050BA CGA2B2X5R1A104M050BA
150nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X5R1C154K050BC CGA2B3X5R1A154K050BB
±20% CGA2B1X5R1C154M050BC CGA2B3X5R1A154M050BB
220nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X5R1C224K050BC CGA2B3X5R1A224K050BB
±20% CGA2B1X5R1C224M050BC CGA2B3X5R1A224M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1C224K080AA
±20% CGA3E2X5R1C224M080AA
330nF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1C334K080AA CGA3E2X5R1A334K080AA
±20% CGA3E2X5R1C334M080AA CGA3E2X5R1A334M080AA
470nF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1C474K080AA CGA3E2X5R1A474K080AA
±20% CGA3E2X5R1C474M080AA CGA3E2X5R1A474M080AA
680nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X5R1C684K080AA CGA3E2X5R1A684K080AA
±20% CGA3E2X5R1C684M080AA CGA3E2X5R1A684M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1C684K125AA
±20% CGA4J2X5R1C684M125AA
1µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X5R1C105K080AC CGA3E2X5R1A105K080AA
±20% CGA3E1X5R1C105M080AC CGA3E2X5R1A105M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1C105K125AA
±20% CGA4J2X5R1C105M125AA
1.5µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X5R1C155K080AC CGA3E3X5R1A155K080AB
±20% CGA3E1X5R1C155M080AC CGA3E3X5R1A155M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1C155K125AA CGA4J2X5R1A155K125AA
±20% CGA4J2X5R1C155M125AA CGA4J2X5R1A155M125AA
2.2µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X5R1C225K080AC CGA3E3X5R1A225K080AB
±20% CGA3E1X5R1C225M080AC CGA3E3X5R1A225M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X5R1C225K125AA CGA4J2X5R1A225K125AA
±20% CGA4J2X5R1C225M125AA CGA4J2X5R1A225M125AA
3.3µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X5R1A335K080AC CGA3E3X5R0J335K080AB
±20% CGA3E1X5R1A335M080AC CGA3E3X5R0J335M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1C335K125AB CGA4J2X5R1A335K125AA
±20% CGA4J3X5R1C335M125AB CGA4J2X5R1A335M125AA
4.7µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X5R0J475K080AC
±20% CGA3E1X5R0J475M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X5R1C475K125AB CGA4J2X5R1A475K125AA
±20% CGA4J3X5R1C475M125AB CGA4J2X5R1A475M125AA
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X5R1C475K160AA
±20% CGA5L2X5R1C475M160AA
6.8µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X5R1C685K125AC CGA4J3X5R1A685K125AB
±20% CGA4J1X5R1C685M125AC CGA4J3X5R1A685M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X5R1C685K160AA
±20% CGA5L2X5R1C685M160AA
10µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X5R1C106K125AC CGA4J3X5R1A106K125AB
±20% CGA4J1X5R1C106M125AC CGA4J3X5R1A106M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L1X5R1C106K160AC
±20% CGA5L1X5R1C106M160AC
15µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±20% CGA5L1X5R1C156M160AC
22µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±20% CGA5L1X5R1C226M160AC
| Ed: 50v Ed: 35v Ed: 25v
(18/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7R (–55 to +125°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc35V 额定电压 Edc25V
100pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1H101K030BA CGA1A2X7R1E101K030BA
±20% CGA1A2X7R1H101M030BA CGA1A2X7R1E101M030BA
150pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1H151K030BA CGA1A2X7R1E151K030BA
±20% CGA1A2X7R1H151M030BA CGA1A2X7R1E151M030BA
220pF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1H221K030BA CGA1A2X7R1E221K030BA
±20% CGA1A2X7R1H221M030BA CGA1A2X7R1E221M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H221K050BA
±20% CGA2B2X7R1H221M050BA
330pF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1H331K030BA CGA1A2X7R1E331K030BA
±20% CGA1A2X7R1H331M030BA CGA1A2X7R1E331M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H331K050BA
±20% CGA2B2X7R1H331M050BA
470pF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1H471K030BA CGA1A2X7R1E471K030BA
±20% CGA1A2X7R1H471M030BA CGA1A2X7R1E471M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H471K050BA
±20% CGA2B2X7R1H471M050BA
680pF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1E681K030BA
±20% CGA1A2X7R1E681M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H681K050BA
±20% CGA2B2X7R1H681M050BA
1nF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1E102K030BA
±20% CGA1A2X7R1E102M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H102K050BA
±20% CGA2B2X7R1H102M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H102K080AA
±20% CGA3E2X7R1H102M080AA
1.5nF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1E152K030BA
±20% CGA1A2X7R1E152M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H152K050BA
±20% CGA2B2X7R1H152M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H152K080AA
±20% CGA3E2X7R1H152M080AA
2.2nF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1E222K030BA
±20% CGA1A2X7R1E222M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H222K050BA
±20% CGA2B2X7R1H222M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H222K080AA
±20% CGA3E2X7R1H222M080AA
3.3nF
0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1E332K030BA
±20% CGA1A2X7R1E332M030BA
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H332K050BA
±20% CGA2B2X7R1H332M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H332K080AA
±20% CGA3E2X7R1H332M080AA
4.7nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H472K050BA
±20% CGA2B2X7R1H472M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H472K080AA
±20% CGA3E2X7R1H472M080AA
6.8nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1H682K050BA
±20% CGA2B2X7R1H682M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H682K080AA
±20% CGA3E2X7R1H682M080AA
10nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H103K050BB CGA2B3X7R1V103K050BB CGA2B2X7R1E103K050BA
±20% CGA2B3X7R1H103M050BB CGA2B3X7R1V103M050BB CGA2B2X7R1E103M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H103K080AA
±20% CGA3E2X7R1H103M080AA
15nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H153K050BB CGA2B3X7R1V153K050BB CGA2B2X7R1E153K050BA
±20% CGA2B3X7R1H153M050BB CGA2B3X7R1V153M050BB CGA2B2X7R1E153M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H153K080AA
±20% CGA3E2X7R1H153M080AA
22nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H223K050BB CGA2B3X7R1V223K050BB CGA2B2X7R1E223K050BA
±20% CGA2B3X7R1H223M050BB CGA2B3X7R1V223M050BB CGA2B2X7R1E223M050BA
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H223K080AA
±20% CGA3E2X7R1H223M080AA
| Ed: 50v Ed: 35v Ed: 25v
(19/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7R (–55 to +125°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc35V 额定电压 Edc25V
33nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H333K050BB CGA2B3X7R1V333K050BB CGA2B1X7R1E333K050BC
±20% CGA2B3X7R1H333M050BB CGA2B3X7R1V333M050BB CGA2B1X7R1E333M050BC
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H333K080AA
±20% CGA3E2X7R1H333M080AA
47nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H473K050BB CGA2B3X7R1V473K050BB CGA2B1X7R1E473K050BC
±20% CGA2B3X7R1H473M050BB CGA2B3X7R1V473M050BB CGA2B1X7R1E473M050BC
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H473K080AA
±20% CGA3E2X7R1H473M080AA
68nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H683K050BB CGA2B3X7R1V683K050BB CGA2B3X7R1E683K050BB
±20% CGA2B3X7R1H683M050BB CGA2B3X7R1V683M050BB CGA2B3X7R1E683M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H683K080AA
±20% CGA3E2X7R1H683M080AA
100nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7R1H104K050BB CGA2B3X7R1V104K050BB CGA2B3X7R1E104K050BB
±20% CGA2B3X7R1H104M050BB CGA2B3X7R1V104M050BB CGA2B3X7R1E104M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1H104K080AA CGA3E2X7R1E104K080AA
±20% CGA3E2X7R1H104M080AA CGA3E2X7R1E104M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1H104K125AA
150nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7R1V154K050BC CGA2B3X7R1E154K050BB
±20% CGA2B1X7R1V154M050BC CGA2B3X7R1E154M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7R1H154K080AB CGA3E3X7R1V154K080AB CGA3E2X7R1E154K080AA
±20% CGA3E3X7R1H154M080AB CGA3E3X7R1V154M080AB CGA3E2X7R1E154M080AA
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1H154K125AA
±20% CGA4J2X7R1H154M125AA
220nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7R1V224K050BC CGA2B3X7R1E224K050BB
±20% CGA2B1X7R1V224M050BC CGA2B3X7R1E224M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7R1H224K080AB CGA3E3X7R1V224K080AB CGA3E1X7R1E224K080AC
±20% CGA3E3X7R1H224M080AB CGA3E3X7R1V224M080AB CGA3E1X7R1E224M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1H224K125AA CGA4J2X7R1E224K125AA
±20% CGA4J2X7R1H224M125AA
330nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7R1H334K080AB CGA3E1X7R1V334K080AC CGA3E3X7R1E334K080AB
±20% CGA3E3X7R1H334M080AB CGA3E1X7R1V334M080AC CGA3E3X7R1E334M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1H334K125AA
±20% CGA4J2X7R1H334M125AA
470nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7R1H474K080AB CGA3E1X7R1V474K080AC CGA3E3X7R1E474K080AB
±20% CGA3E3X7R1H474M080AB CGA3E1X7R1V474M080AC CGA3E3X7R1E474M080AB
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1H474K125AB CGA4J3X7R1V474K125AB CGA4J2X7R1E474K125AA
±20% CGA4J3X7R1H474M125AB CGA4J3X7R1V474M125AB CGA4J2X7R1E474M125AA
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X7R1H474K160AA
±20% CGA5L2X7R1H474M160AA
680nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1V684K080AC CGA3E1X7R1E684K080AC
±20% CGA3E1X7R1V684M080AC CGA3E1X7R1E684M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1H684K125AB CGA4J3X7R1V684K125AB CGA4J3X7R1E684K125AB
±20% CGA4J3X7R1H684M125AB CGA4J3X7R1V684M125AB CGA4J3X7R1E684M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L2X7R1H684K160AA
±20% CGA5L2X7R1H684M160AA
1µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1V105K080AC CGA3E1X7R1E105K080AC
±20% CGA3E1X7R1V105M080AC CGA3E1X7R1E105M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1H105K125AB CGA4J3X7R1V105K125AB CGA4J3X7R1E105K125AB
±20% CGA4J3X7R1H105M125AB CGA4J3X7R1V105M125AB CGA4J3X7R1E105M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1H105K160AB CGA5L2X7R1E105K160AA
±20% CGA5L3X7R1H105M160AB CGA5L2X7R1E105M160AA
3225 1.60±0.20 ±10% CGA6L2X7R1H105K160AA
±20% CGA6L2X7R1H105M160AA
1.5µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1H155K125AB CGA4J1X7R1V155K125AC CGA4J3X7R1E155K125AB
±20% CGA4J3X7R1H155M125AB CGA4J1X7R1V155M125AC CGA4J3X7R1E155M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1H155K160AB CGA5L3X7R1V155K160AB CGA5L2X7R1E155K160AA
±20% CGA5L3X7R1H155M160AB CGA5L3X7R1V155M160AB CGA5L2X7R1E155M160AA
3225 2.00±0.20 ±10% CGA6M2X7R1H155K200AA
±20% CGA6M2X7R1H155M200AA
4532 1.60±0.20 ±10% CGA8L2X7R1H155K160KA
2.2µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1H225K125AB CGA4J1X7R1V225K125AC CGA4J3X7R1E225K125AB
±20% CGA4J3X7R1H225M125AB CGA4J1X7R1V225M125AC CGA4J3X7R1E225M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1H225K160AB CGA5L3X7R1V225K160AB CGA5L2X7R1E225K160AA
±20% CGA5L3X7R1H225M160AB CGA5L3X7R1V225M160AB CGA5L2X7R1E225M160AA
3225 2.00±0.20 ±10% CGA6M3X7R1H225K200AB
±20% CGA6M3X7R1H225M200AB
4532 1.60±0.20 ±10% CGA8L2X7R1H225K160KA
| Ed: 75v Eac 50v Eac 35v Ede: 25v
(20/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7R (–55 to +125°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc75V 额定电压 Edc50V 额定电压 Edc35V 额定电压 Edc25V
3.3µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7R1V335K125AC CGA4J1X7R1E335K125AC
±20% CGA4J1X7R1V335M125AC CGA4J1X7R1E335M125AC
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1H335K160AB CGA5L1X7R1V335K160AC CGA5L1X7R1E335K160AC
±20% CGA5L3X7R1H335M160AB CGA5L1X7R1V335M160AC CGA5L1X7R1E335M160AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P3X7R1H335K250AB
±20% CGA6P3X7R1H335M250AB
4532 2.00±0.20 ±10% CGA8M2X7R1H335K200KA
4.7µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7R1H475K125AC CGA4J1X7R1V475K125AC CGA4J1X7R1E475K125AC
±20% CGA4J1X7R1V475M125AC CGA4J1X7R1E475M125AC
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1H475K160AB CGA5L1X7R1V475K160AC CGA5L1X7R1E475K160AC
±20% CGA5L3X7R1H475M160AB CGA5L1X7R1V475M160AC CGA5L1X7R1E475M160AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P3X7R1H475K250AB
±20% CGA6P3X7R1H475M250AB
4532 1.60±0.20 ±10% CGA8L2X7R1E475K160KA
±20% CGA8L2X7R1E475M160KA
2.00±0.20 ±10% CGA8M3X7R1H475K200KB
5750 2.00±0.20 ±10% CGA9M2X7R1H475K200KA
6.8µF
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L1X7R1V685K160AC CGA5L1X7R1E685K160AC
±20% CGA5L1X7R1V685M160AC CGA5L1X7R1E685M160AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P3X7R1E685K250AB
±20% CGA6P3X7R1E685M250AB
4532 2.50±0.30 ±10% CGA8P3X7R1H685K250KB
5750 2.50±0.30 ±10% CGA9P2X7R1H685K250KA
10µF
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L1X7R1H106K160AC CGA5L1X7R1V106K160AC CGA5L1X7R1E106K160AC
±20% CGA5L1X7R1V106M160AC CGA5L1X7R1E106M160AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P1X7R1E106K250AC
±20% CGA6P1X7R1N106M250AC CGA6P1X7R1E106M250AC
4532 2.50±0.30 ±10% CGA8P2X7R1E106K250KA
5750 2.00±0.20 ±20% CGA9M2X7R1E106M200KA
2.30±0.20 ±10% CGA9N3X7R1H106K230KB
15µF
3225 2.00±0.20 ±20% CGA6M3X7R1E156M200AB
4532 2.80±0.30 ±20% CGA8Q3X7R1E156M280KB
5750 2.30±0.20 ±20% CGA9N2X7R1E156M230KA
22µF
3225 2.50±0.30 ±20% CGA6P3X7R1E226M250AB
4532 2.50±0.30 ±20% CGA8P1X7R1E226M250KC
5750 2.50±0.30 ±20% CGA9P3X7R1H226M250KB CGA9P2X7R1E226M250KA
47µF 5750 2.30±0.20 ±20% CGA9N3X7R1E476M230KB
| Ed: mv Ed: ‘ov EEdc 53v
(21/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7R (–55 to +125°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc16V 额定电压 Edc10V 额定电 Edc6.3V
100pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C101K030BA
±20% CGA1A2X7R1C101M030BA
150pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C151K030BA
±20% CGA1A2X7R1C151M030BA
220pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C221K030BA
±20% CGA1A2X7R1C221M030BA
330pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C331K030BA
±20% CGA1A2X7R1C331M030BA
470pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C471K030BA
±20% CGA1A2X7R1C471M030BA
680pF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C681K030BA
±20% CGA1A2X7R1C681M030BA
1nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C102K030BA
±20% CGA1A2X7R1C102M030BA
1.5nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C152K030BA
±20% CGA1A2X7R1C152M030BA
2.2nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C222K030BA
±20% CGA1A2X7R1C222M030BA
3.3nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C332K030BA
±20% CGA1A2X7R1C332M030BA
4.7nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C472K030BA
±20% CGA1A2X7R1C472M030BA
6.8nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1C682K030BA
±20% CGA1A2X7R1C682M030BA
10nF 0603 0.30±0.03 ±10% CGA1A2X7R1A103K030BA CGA1A2X7R0J103K030BA
±20% CGA1A2X7R1A103M030BA CGA1A2X7R0J103M030BA
33nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1C333K050BA
±20% CGA2B2X7R1C333M050BA
47nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1C473K050BA
±20% CGA2B2X7R1C473M050BA
68nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7R1C683K050BC
±20% CGA2B1X7R1C683M050BC
100nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7R1C104K050BC
±20% CGA2B1X7R1C104M050BC
150nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1C154K050BA CGA2B1X7R1A154K050BC CGA2B3X7R0J154K050BB
±20% CGA2B2X7R1C154M050BA CGA2B1X7R1A154M050BC CGA2B3X7R0J154M050BB
220nF
1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B2X7R1C224K050BA CGA2B1X7R1A224K050BC CGA2B3X7R0J224K050BB
±20% CGA2B2X7R1C224M050BA CGA2B1X7R1A224M050BC CGA2B3X7R0J224M050BB
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E2X7R1C224K080AA
±20% CGA3E2X7R1C224M080AA
330nF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1C334K080AC
±20% CGA3E1X7R1C334M080AC
470nF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1C474K080AC
±20% CGA3E1X7R1C474M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1C474K125AA
680nF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1C684K080AC
±20% CGA3E1X7R1C684M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1C684K125AA
±20% CGA4J2X7R1C684M125AA
1µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R1C105K080AC
±20% CGA3E1X7R1C105M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J2X7R1C105K125AA
±20% CGA4J2X7R1C105M125AA
1.5µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R0J155K080AC
±20% CGA3E1X7R0J155M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1C155K125AB
±20% CGA4J3X7R1C155M125AB
2.2µF
1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7R0J225K080AC
±20% CGA3E1X7R0J225M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1C225K125AB
±20% CGA4J3X7R1C225M125AB
3.3µF 2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1C335K125AB CGA4J3X7R1A335K125AB
±20% CGA4J3X7R1C335M125AB
4.7µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7R1C475K125AB CGA4J3X7R1A475K125AB
±20% CGA4J3X7R1C475M125AB
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L3X7R1C475K160AB
±20% CGA5L3X7R1C475M160AB
@TDK Eda 15v Eda s.av
(22/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7R (–55 to +125°C±15%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc16V 额定电压 Edc6.3V
6.8µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7R0J685K125AC
±20% CGA4J1X7R0J685M125AC
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L1X7R1C685K160AC
±20% CGA5L1X7R1C685M160AC
10µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7R0J106K125AC
±20% CGA4J1X7R0J106M125AC
3216 1.60+0.30,-0.10 ±10% CGA5L1X7R1C106K160AC
±20% CGA5L1X7R1C106M160AC
3225 2.00±0.20 ±10% CGA6M3X7R1C106K200AB
±20% CGA6M3X7R1C106M200AB
15µF 3225 2.50±0.30 ±20% CGA6P3X7R1C156M250AB
22µF
3216 1.60+0.30,-0.10 ±20% CGA5L1X7R0J226M160AC
3225 2.50±0.30 ±20% CGA6P1X7R1C226M250AC
4532 2.30±0.20 ±20% CGA8N3X7R1C226M230KB
33µF 4532 2.50±0.30 ±20% CGA8P1X7R1C336M250KC
47µF 5750 2.30±0.20 ±20% CGA9N3X7R1C476M230KB
flTDK Ed: 50v Eac 25v Eac IEV Ed: 10v Ede 63V Euc Av Euc 53v Ii Ed: Av
(23/23)
20200902 / mlcc_automotive_general_zh.fm
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
单击目录产品型号 , 可查看产品详细信息。
电容范围表 温度特性X7S (–55 to +125°C±22%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc50V 额定电压 Edc25V 额定电压 Edc16V
330nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7S1C334K050BC
±20% CGA2B1X7S1C334M050BC
470nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B1X7S1C474K050BC
±20% CGA2B1X7S1C474M050BC
1.5µF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7S1C155K080AC
±20% CGA3E1X7S1C155M080AC
2.2µF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E1X7S1C225K080AC
±20% CGA3E1X7S1C225M080AC
4.7µF 3225 2.30±0.20 ±10% CGA6N3X7S1H475K230AB
6.8µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7S1C685K125AC
±20% CGA4J1X7S1C685M125AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P3X7S1H685K250AB
±20% CGA6P3X7S1H685M250AB
10µF
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J1X7S1E106K125AC CGA4J1X7S1C106K125AC
±20% CGA4J1X7S1C106M125AC
3225 2.50±0.30 ±10% CGA6P3X7S1H106K250AB
±20% CGA6P3X7S1H106M250AB
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc10V 额定电压 Edc6.3V 额定电压 Edc4V
330nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7S1A334K050BB
±20% CGA2B3X7S1A334M050BB
470nF 1005 0.50±0.05 ±10% CGA2B3X7S1A474K050BB
±20% CGA2B3X7S1A474M050BB
1.5µF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7S1A155K080AB
±20% CGA3E3X7S1A155M080AB
2.2µF 1608 0.80±0.10 ±10% CGA3E3X7S1A225K080AB
±20% CGA3E3X7S1A225M080AB
6.8µF 2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7S1A685K125AB
±20% CGA4J3X7S1A685M125AB
10µF
1608 0.80+0.30,-0.10 ±20% CGA3E1X7S0G106M080AC
2012 1.25±0.20 ±10% CGA4J3X7S1A106K125AB
±20% CGA4J3X7S1A106M125AB
15µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±20% CGA5L1X7S1A156M160AC
22µF 3216 1.60+0.30,-0.10 ±20% CGA5L1X7S1A226M160AC
33µF 3225 2.00±0.20 ±20% CGA6M1X7S1A336M200AC
2.50±0.30 ±20% CGA6P1X7S0J336M250AC
47µF 3225 2.50±0.30 ±20% CGA6P1X7S1A476M250AC CGA6P1X7S0J476M250AC
电容范围表 温度特性X7T (–55 to +125°C+22–33%)
电容 尺寸 厚度
mm电容容差 目录型号
额定电压 Edc6.3V 额定电 Edc4V
100nF 0603 0.30+0.10,-0.03 ±20% CGA1A1X7T0G104M030BC
1µF 1005 0.50+0.10,-0.05 ±20% CGA2B1X7T0G105M050BC
10µF 1608 0.80+0.30,-0.10 ±20% CGA3E1X7T0G106M080AC
22µF 2012 1.25+0.30,-0.15 ±20% CGA4J1X7T0J226M125AC
47µF 3216 1.60+0.40,-0.10 ±20% CGA5L1X7T0G476M160AC

Products related to this Datasheet

CAP CER 0.1UF 50V X7R 0402
CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 10000PF 50V X7R 0603
CAP CER 10UF 16V X7R 1206
CAP CER 0.1UF 25V X7R 0402
CAP CER 100PF 50V C0G 0402
CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603
CAP CER 68PF 50V C0G 0402
CAP CER 0.047UF 50V X7R 0402
CAP CER 470PF 50V C0G 0402
CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805
CAP CER 0.1UF 35V X7R 0402
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0402
CAP CER 0.33UF 50V X7R 0805
CAP CER 470PF 50V X7R 0201
CAP CER 10UF 10V X5R 0805
CAP CER 0.22UF 16V X5R 0402
CAP CER 10000PF 10V X7R 0201
CAP CER 0.022UF 25V X7R 0402
CAP CER 220PF 50V X7R 0201
CAP CER 22UF 16V X7R 1210
CAP CER 1000PF 16V X7R 0201
CAP CER 0.47UF 25V X7R 0603
CAP CER 10UF 35V X5R 1206
CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805
CAP CER 2.2UF 16V X7S 0603
CAP CER 1000PF 50V X7R 0402
CAP CER 0.22UF 35V X7R 0402
CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0603