cFKCP03401A Drawing Datasheet by Amphenol RF

\OTES FKCPO340‘A REV swons DRAVHNG NO IRFV DFSCNPWON DAT: FCC APP? \ MA'ER ALS a »’ HHS mm mm: pm @ a | M RELEASE TO MEG. 4'Ap*'36 77777 JEm 3HOSP’ON BRONN, PF? AS’M'NOB, LNS C5‘9C0 ‘ ‘7 . 77 ,n _ GOLD ‘LAT NG(,DOCU30” N \ / H NI) H H \HHMM ()NAN[)RFNA1KS 7/ Sep v8 41795 SH 7CON‘AC‘S ‘0 H} SWH HI) ON RELS (5,000 7C3 / RE:E\ 5CON‘AC‘S ‘0 NOLN“; ON RH‘ \N UHECHON AND POSH 0V SHOWN RFNAHKS ‘ CCJ} 7LATE 30 MW TH‘CN 0 NM“, PL 00 MN TH‘CN OVU? CONT? SUN“ 2 SLECT vE GOLD HIE TO co , 3mm w AS s+owv SCALE 5000 \3 x m, — 3+0 05 y) warm QM {H NON CUMUEA’WE —f ' J; . SH H'MAMS AN) ?4— 2 25 ?EF A \ 55 H4 J 7 779779 7 777777777 7 7 7777777777 7 7777777777777777 ¢o,s REF V CONWGUMWON CONTROK: W “WES PE?“ TED T0 DWWG “H *OUT CUSTOMER OUTLINE DRAWING P ’AP QLA, H MD CLS ONL? AP ’ROVAL ALLamansHssrsmsmnlmsmLusemw LNHSS OHHN‘N‘S‘ S" C‘ MD, D WNS‘OVS NH N NN [\NCHS? AND H) \NANC‘S AR MANN Al DfAWN DAVE NH} swam 67mm 50'\?0rrm , ,7 v , , 7‘ ‘ \ Am henol t0 277 to 4mm : 0 5m gggsxg‘gh’jgkgfilrm cmw VM‘V 2‘ J“ 07 5 NMPLD AND HMMLD ”me“ Corps, GEM”, W CE , Tm: draw ngx, xpuwhcc' m, o' oMcr mu m cm W rcmax" m 7 V ” ” V HOMES? DA' 7 7 , MyoMmgm: Corp (Hm-b: ”mm um reqwihanc 13‘.” 0M” NH” YANG 7A7Jan70J FAKRA CONTACT gmdunerxon and Nefwo k